כללי

1.1.        ברוכים הבאים לאתר ולאפליקציית cow.co.il (להלן בהתאמה: "האתר" או "האפליקציה" וביחד ״הפלטפורמה״ ).

1.2.        האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין לקוחות בין שהם רשומים כחברי מועדון ובין שאינם (להלן "המשתמש/ים") לבין החברה, אשר במסגרתו יוכלו המשתמשים לקבל מידע ושירות מקיף אודות מוצרי החברה, הטבות, מבצעים, סניפים, שעות פעילות, רכישת Gift card, שירות התאמת מתנות, וכיו"ב.

1.3.        אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר או באפליקציה בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בהם, מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר או באפליקציה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר או באפליקציה, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.

1.4.        Cow שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר או באפליקציה, בתוכן האתר או האפליקציה ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר או באפליקציה לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר או באפליקציה.

1.5.        נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר או באפליקציה. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. יובהר כי תנאי השימוש, עשויים להיות רלוונטיים רק בחלקם לאתר ו/או לאפליקציה, ויש לראות רק בתנאי השימוש הרלוונטיים לפלטפורמה בה משתמשים, כחלים על השימוש, מובהר כי המשתמש רשאי לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר או באפליקציה ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר או באפליקציה אינם פעילים עדיין ו/או כי השירותים יתחדשו ו/או ישתנו ו/או יתבטלו, תנאי השימוש חלים על השירותים הניתנים בעת השימוש באתר או באפליקציה.

2.         שימושים אסורים בפלטפורמה

2.1.        ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו בפלטפורמה ובתוכנה:

2.1.1          לעשות שימוש מסחרי באתר או באפליקציה ו/או בתוכנם.

2.1.2          להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר או האפליקציה, כולו או חלקו.

2.1.3          להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר או האפליקציה.    

2.1.4          לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר או באפליקציה ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

2.1.5          לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר או באפליקציה ו/או בתוכנם כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

2.1.6          למסור מידע שאינו מדויק, שלם, נכון או בשם או ביחס לאחרים ללא רשותם המפורשת, ובכתב.

2.1.7          שימוש באתר או באפליקציה או בתוכנם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

2.2.        אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר או לאפליקציה ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

3.         הרשמה ושימוש במידע

3.1.        הרישום והכניסה לאתר או לאפליקציה, לרבות לרשימת הדיוור ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר או באפליקציה ו/או התקבל בידי צד ג' לאור הרשאת המשתמש יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האתר או האפליקציה, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

3.2.        על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים הן אודותיו והן אודות צד ג' אחר באם נדרש לכך, על-מנת שהשימוש באתר או באפליקציה יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.

3.3.        למען הסר ספק מובהר, כי החברה תהא רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר או באפליקציה ו/או לבטל את רישומם לאתר או לאפליקציה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר או באפליקציה, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

4.         תוכן האתר ופרסומות

4.4.        בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

4.2.        כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר או באפליקציה יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

4.3.        החברה תציג את המידע הנוגע לחברי מועדון הלקוחות באופן פרסונאלי באתר, באופן מדויק ונכון ככל שהדבר תלוי בה ובשליטתה.

4.4.        החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר או האפליקציה, והשירות במסגרתם, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר או האפליקציה, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בהם וכל היבט אחר הכרוך באתר או באפליקציה, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.

4.5.        באתר או באפליקציה עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו בפלטפורמה (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם ואינה נושאת בכל אחריות כלפי המשתמשים בגינם.

4.6.        נוסף על האמור, באתר או באפליקציה עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר או האפליקציה מכילים קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או מהאפליקציה ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

4.7.        כל שימוש בתוכן האתר או האפליקציה, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר או באפליקציה ו/או בפרסומת בפלטפורמה, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר או באפליקציה, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

5.         הזמנת מוצרים

5.1.        הזכאות להשתמש בפלטפורמה ולהזמין מוצרים תינתן לכל משתמש רשום העומד בתנאים כדלקמן:

5.1.1.        כשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות בכלל ופעולה משפטית זו בפרט ;

5.1.2.        הזדהה בהתאם למדיניות החברה (מבלי לבצע התחזות כאמור לעיל(;

5.1.3.        בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או לחלופין ח.פ. תקף או רישיון עוסק מורשה;

5.1.4.        בעל תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות (לרבות כתובת בישראל);

5.1.5.        בעל כרטיס אשראי/ חשבון Paypal תקף ;

5.1.6.        פועל בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בפלטפורמה.

5.1.7.        ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18 ), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.

5.1.8.        יחד עם זאת ולמען הסר ספק מובהר בשנית כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לפלטפורמה ו/או לביצוע פעולות שונות בה, לרבות בשל ביצוע פעולות אסורות ו/או אי תשלום חוב לחברה וכל פעולה אשר לדעת החברה אינה מאפשרת את המשך שימושם בחברה.

5.2.        לאחר ביצוע הזמנה, תתקבל הודעה ראשונית ללקוח על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

5.3.        רק לאחר שהחברה ו/או מי מטעמה תסיים לבדוק את פרטי התשלום, ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת ללא שיבוש, ובלבד שהמוצר נמצא במלאי. במקרה בו המוצר המוצג באתר אשר הוזמן על ידך אזל מהמלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך ו/או באמצעות הטלפון ככל שהוזן על ידך באתר או אפליקציה.

5.4.        ככל שהמוצר אותו בחרת אינו נמצא במלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעת האתר ותהיה מעוניין לרכוש את המוצר החלופי- יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. לעומת זאת, אם החלטת לסרב להצעת האתר- תימחק הזמנתך ולא יבוצע חיוב או יוענק החזר.

5.5.        יתר על כן, ניתן לבטל הזמנה (באופן מלא או חלקי) גם לאחר שליחת אישור ההזמנה, אם עולה חשד שיכלו להיות, או למעשה היו נסיבות כאלה (מצידנו או מכל צד שלישי אחר) שגרמו לשגיאה, טעות או אי הבנה שנעשו בתום לב, שלאורן לא היינו שולחים את אישור ההזמנה ולא היינו מסכימים למכור את הסחורה. דוגמה לכך יכולה להיות מחיר נמוך ומטעה עבור סחורה שעלותה גבוהה הרבה יותר. במקרה של שגיאה אמיתית כזו, תקבל הודעה מפורטת כהלכה על הביטול, שלאחריה תבוטל ההזמנה שלך באופן אוטומטי ותקבל החזר כספי על הסכומים שאותם שילמת.

6.         שיבושים בהזמנה

6.1.        על מנת לספק לך את המוצרים שהזמנת, נדרשת הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב רכישתם. יתכנו סיבות שונות שעלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי החברה ו/או האתר ו/או האפליקציה. ככל שכך, תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת או שיבוש ככל שיחול.

6.2.        ככל שבעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת- תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

6.3.        הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז -1977 ו/או בכל דין אחר.

7.         אמצעי התשלום

7.1.        תשלום עבור הזמנת המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף או חשבון PayPal.

7.2.        את מספר כרטיסך ופרטיו או פרטי חשבון PayPal תדרש להזין במקומות המיועדים לכך. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

7.         אספקה

7.1.        אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע תוך 45 ימי עסקים. וזאת כמפורט במדיניות המשלוחים.

7.2.        חישוב מועדי האספקה הינו על פי ימי עסקים, דהיינו חמישה ימי עבודה בשבוע. ימים א' – ה' , ואינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חגים, ומועדים. בנוסף לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם נעשתה לאחר השעה 12:00. יחד עם זאת, החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.

8.3.        משלוח ואספקת המוצר יבוצעו באמצעות איסוף עצמי של על ידי הלקוח. איסוף זה יתקיים בקרבת מגוריו וזאת בהתחשב שאינו גר ביישוב אלא בערים גדולות, ייתכן ומשלוח זה יגיע לאחת מהערים הגדולות הנמצאת בקרבת מגוריו. לעיתים, תלוי במוצר ובהתאם לשיקול דעתה של החברה, הזמנות יישלחו גם באמצעות שליח עד ביתו של הלקוח.

8.4.        משלוח המוצרים ואספקתם יעשו אך ורק בהתאם למדיניות הקבועה במסמך זה ו/או מדיניות חברת דואר ישראל בע"מ ובכפוף לשיקול דעתה של החברה, אשר לה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, במקרה זה הלקוח לא יחויב בדמי משלוח, ותעמוד לו האפשרות לאסוף את המוצר מחנויות הרשת והכל בהתאם לזמינות המוצר במלאי. עיכוב בשליחת המוצר על ידי החברה ו/או על ידי חברת דואר ישראל בע"מ לא תהווה עילה לתביעה, ואין הלקוח זכאי לתבוע כל פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף מעבר לשווי העסקה עצמה.

8.5.        בתחתית דף המוצר עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של פריט. ההגבלות נובעות בד"כ מרגישות מוצר לחום או קור, שבירות גבוהה, או משקל גבוהה וכיו"ב. במידה וחלה מגבלה כאמור תחול המגבלה על כל המשלוח, כלומר, אם מוצר מסוים מתוך סל הקניות, ניתן לאיסוף עצמי בלבד- כל אותו סל קניות יוגבל לאיסוף עצמי. עומדת בפניך האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נושא מגבלת המשלוח להזמנת נפרדת. באופן דומה קיימת הגבלת כמות פריטים למשלוח יחיד של פריטים כבדים, או חיוב שונה מחיובי המשלוח הרגילים.

8.6.        במידה שבחרת באספקת המוצר ו/או השירות באמצעות משלוח אלו יסופקו לכתובת שמסרת במהלך תהליך הרכישה באתר או באפליקציה באמצעות שליח או שירות דואר רשום, אנו מנועים מלבצע משלוחים לכתובת שהיא ת.ד.

8.7.        בעת האספקה, החברה רשאית לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימה על שובר כרטיס האשראי ו/או קופון, כתנאי למסירה.

8.8.        במידה שמוצר לא יישלח אליך בתוך 45 ימי עסקים ממועד המשלוח שצוין באתר, תהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה ששולמה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה או תביעה כלפי האתר או האפליקציה בקשר עם העסקה.

8.9.     ידוע לך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר או האפליקציה ו/או החברה ליצור עמך קשר במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על האתר או האפליקציה לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או האפליקציה, בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

9.     מבצעים, מחירים ותשלומים

9.1.     חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת ההזמנה באתר או באפליקציה או בטלפון או באמצעות חשבון PayPal שהוזן על ידך, במחיר שמופיע באתר בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, ובסיכום תהליך ההזמנה. 

9.2.      החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת, הוא המחיר שיתפרסם באתר או באפליקציה בעת ההזמנה אישור חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לחיוב. 

9.3.      החברה רשאית לקיים בכל עת מבצעים ייחודיים ובלעדיים לאתר אשר אינם חלים בסניפי הרשת.

9.4.     מחירי המוצרים ו/או השירותים ודמי הטיפול והמשלוח המופיעים באתר או באפליקציה – כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת.

9.5.     במידה שהזמנת מוצר ו/או שירות באתר או באפליקציה וקיימת אפשרות לשלם תמורתו בתשלומים – דמי הטיפול והמשלוח לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו בתשלום הראשון של המוצר. 

9.6.      במקרה שחברת כרטיסי האשראי או חברת הסליקה תסרב לכבד את התשלום, בהתאם לתנאיהם, תבוטל הזמנתך, והמוצר לא יסופק לך.

10.     ביטול עסקה והחזרת מוצרים

10.1.     משתמש שבחר לרכוש מוצר באתר או באפליקציה (להלן: "הרוכש") באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.

10.2.     כל רוכש רשאי להחזיר, לבטל או להחליף מוצר בהתאם להוראות מדיניות להחזרת מוצרים ולמדיניות הביטול באתר החברה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010 (להלן ביחד: "החוק").

10.3.     בכל מקרה של ביטול עסקה, יציג הצרכן חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה אחרת, לשביעות רצונה של החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

10.4.     במקרה של מוצר פגום, תתבקש להגיע לאחד מחנויות החברה בישראל בצירוף חשבונית הקניה שקיבלת. במידה שהמוצר לא תקין ולא עבר זמן ההחלפה בהתאם להוראות החוק ובלבד שהמוצר נמצא במלאי אצל הספק, יחליפו בסניף את המוצר.

10.5.     בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעה הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם. ככל ששולם תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק, עלות ההחזרה חלה עלך הרוכש ותשולם על ידו.

10.6.     החזרת מוצר וביטול עסקה תתאפשר עד 14 יום מרגע אספקת המוצר, וזאת בתנאי שמוצר זה הינו פגום או אינו תואם את ההזמנה. המוצר מחויב להיות באריזה המקורית כפי שהרוכש קיבל אותו. Cow רשאים לבקש הוכחה של סרטון/תמונה מהרוכש על מנת לאמת זאת. עלות החזרת התמורה בעבור דמי משלוח חלה על הרוכש ותשולם על ידו.

10.7.     החזרת התמורה ואופן החזרת התמורה במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק ובכפוף לאמור לעיל.

11.      אחריות

11.1.     החברה ו/או מי טעמה אינם מייצרים את המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליהם על פי כל דין. המוצרים באתר או האפליקציה מוצגים בתום לב, מתוארים ככל הניתן בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר או האפליקציה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, עמידותם, בטיחותם, שמות היצרים וכיו"ב.

11.2.     האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות, ככל שקיימת ומצורפת אליהם. בכל מקרה, ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים בסעיף הנמכרים באתר, תהא על פי דין, ולא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר או השירות שהוזמנו על ידי הרוכש.

11.3.     החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

11.4.     החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לשימוש בלתי מורשה באתר או באפליקציה של ילדים, ואחריות על כל שימוש שכזה תחול על ההורה/האפוטרופוס או כל גורם אחר שלו אחריות חוקית בעניין זה.

11.5.     החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר או האפליקציה אינם חסינים מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר או לאפליקציה מעת לעת.

11.6.     ידוע למשתמש, כי האתר או האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available) – לרבות המידע המתקבל על-ידי צד שלישי. החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר או האפליקציה לרבות כל תוכן או שירות בהם, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

11.7.       ידוע למשתמש כי המידע הנוגע למוצרים, מחירם, זמינותם במלאי, תמונתם, מבצעים והנחות בחנות מסוימת, נמסר לחברה על ידי הסניפים, ועל כן אין החברה תהיה אחראית במידה ומידע זה יועבר אליה באופן חלקי ו/או לא שלם.

11.8.     מידע כאמור בפסקה לעיל, עשוי להשתנות מעת לעת, וייתכנו הבדלים בין הנתונים המופיעים באתר או באפליקציה לבין המוצרים המסופקים ללקוח.

11.9.     המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר או באפליקציה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בהם, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר או באפליקציה כאמור.

11.10. החברה, בעלי מניותיה, מנהליה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר או באפליקציה, או בכל תוכן ו/או שירות בהם, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר או באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר או באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר או באפליקציה, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר או האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר או באפליקציה.

11.11. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי החברה.

11.12. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר או באפליקציה ו/או בתוכנם, לרבות תנאי שימוש אלה.

11.13. המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.

11.14. המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר או האפליקציה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

11.15. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר או באפליקציה לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.

11.16. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

12.     שעות פעילות האתר או האפליקציה

12.1.     האתר או האפליקציה פעילים 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם הם מושבתים לצורך תחזוקתם ו/או מכל סיבה אחרת.

12.2.      מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר והאפליקציה וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

13.     התיישנות

13.1.     מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

14.     סמכות שיפוט וברירת דין

14.1.     על כל שימוש באתר או באפליקציה ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

15.     שונות

15.1.     תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר או באפליקציה ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

15.2.     אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

15.3.     כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

15.4.     תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

16.     יצירת קשר

16.1.     בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, בדואר אלקטרוני: [email protected] או בעמוד יצירת הקשר הנמצא באתר. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

0
העגלה שלך
  • No products in the cart.